[1]
SM, V., Medikeri, S.S. and Sagar GV, V. 2023. Pharmaceutical Analytical Study of Yashada Bhasma through Sem & Edx: DOI: 10.47223/IRJAY.2023.6201. International Research Journal of Ayurveda & Yoga. 6, 2 (Feb. 2023), 01–10. DOI:https://doi.org/10.47223/IRJAY.2023.6201.