(1)
SM, V.; Medikeri, S. S.; Sagar GV, V. Pharmaceutical Analytical Study of Yashada Bhasma through Sem & Edx: DOI: 10.47223/IRJAY.2023.6201. IRJAY 2023, 6, 01-10.