(1)
Ramya M; Rathi.S. A Case Study: Ayurvedic Management of Nasarsha w.s.R to Nasal Polyp: DOI: 10.47223/IRJAY.2023.6203. IRJAY 2023, 6, 17-21.