(1)
Karveti, R. .; Mishra, S. .; Malviya, R. .; chalmela, N. .; chaudhary, T. . A Scientific Assessment of Lekhaniya Mahakashaya -Review: DOI: https://doi.Org/10.47223/IRJAY.2021.4610. IRJAY 2021, 4, 67-70.