(1)
Alka; Kumar, P.; Prakash, . G. M.; Sharma, C. S. Shodhana and Shamana Chikitsa in Pakshaghata - A Conceptual Study: DOI: 10.47223/IRJAY.2022.5727. IRJAY 2022, 5, 189-196.