SM, V., Medikeri, S. S., & Sagar GV, V. (2023). Pharmaceutical Analytical Study of Yashada Bhasma through Sem & Edx: DOI: 10.47223/IRJAY.2023.6201. International Research Journal of Ayurveda & Yoga, 6(2), 01–10. https://doi.org/10.47223/IRJAY.2023.6201