SM, V., Medikeri, S. S. and Sagar GV, V. (2023) “Pharmaceutical Analytical Study of Yashada Bhasma through Sem & Edx: DOI: 10.47223/IRJAY.2023.6201”, International Research Journal of Ayurveda & Yoga, 6(2), pp. 01–10. doi: 10.47223/IRJAY.2023.6201.