[1]
V. SM, S. S. Medikeri, and V. Sagar GV, “Pharmaceutical Analytical Study of Yashada Bhasma through Sem & Edx: DOI: 10.47223/IRJAY.2023.6201”, IRJAY, vol. 6, no. 2, pp. 01–10, Feb. 2023.