[1]
R. . Karveti, S. . Mishra, R. . Malviya, N. . chalmela, and T. . chaudhary, “A Scientific Assessment of Lekhaniya Mahakashaya -Review: DOI: https://doi.org/10.47223/IRJAY.2021.4610”, IRJAY, vol. 4, no. 6, pp. 67–70, Jun. 2021.