SM, V., S. S. Medikeri, and V. Sagar GV. “Pharmaceutical Analytical Study of Yashada Bhasma through Sem & Edx: DOI: 10.47223/IRJAY.2023.6201”. International Research Journal of Ayurveda & Yoga, vol. 6, no. 2, Feb. 2023, pp. 01-10, doi:10.47223/IRJAY.2023.6201.